Book training classes

You can book a training class with us – webinar and live – in advance by yourself in a few simple steps.

1 Click on the list of available classes below and click “Book”

2 Fill in your information so we know you are coming.

You will receive an automatic reply from our system. Don’t worry!

The system will turn-off on every Wednesday at 16.00 each week

After you get an automatic email reply, the officer will call to confirm on Thursday around 9.30 – 17.00 in that week.

24may9:00 am12:00 amฝ่ายคลังสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบคลังสินค้าในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม13 Guests are attending7 Spots remaining

24may9:00 am12:00 amฝ่ายบัญชีทั่วไปเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมึความรู้ความเข้าใจในการทำงานและประยุกต์ใช้งาน ในบัญชีทั่วไป บนโปรแกรม MAC-5 อย่างถูกต้อง6 Guests are attending14 Spots remaining

24may9:00 am10:00 amการยื่นภาษีทาง Internetเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ถูกต้อง7 Guests are attending13 Spots remaining

24may10:00 am11:00 amการปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในโปรแกรม MAC-5เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มBe the first to RSVP20 Spots remaining

24may11:10 am12:00 amการบำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาฐานข้อมูล MAC-5Be the first to RSVP20 Spots remaining

24may1:10 pm4:00 pmฝ่ายผลิตเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบผลิตในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น สอนขั้นตอนการตรวจสอบรายงานสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบไปผลิต และรับเข้าสินค้าที่ผลิตเสร็จ รับรู้วัสดุสิ้นเปลือง ณ. สินเดือน และตรวจสอบสต๊อกติดลบ9 Guests are attending11 Spots remaining

24may1:10 pm4:00 pmFeaturedฝ่ายบัญชีต้นทุนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน ของฝ่ายบัญชีต้นทุน บนโปรแกรมMAC-5 ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น6 Guests are attending14 Spots remaining

31may9:00 am10:00 amการทำบัญชีเชิงลึกเพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เรื่องรายงานระบบบัญชีแยกประเภทวิเคราะห์Be the first to RSVP20 Spots remaining

31may10:10 am12:00 amการส่งรายการซื้อ-ขายไประบบแยกประเภท (Link GL แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ ส่งรายการซื้อ-ขายไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อย่างถูกต้องOne guest is attending19 Spots remaining

31may10:10 am12:00 amผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-56 Guests are attending14 Spots remaining

31may1:10 pm3:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

31may1:10 pm4:00 pmฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-5Be the first to RSVP20 Spots remaining

31may3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Periodicเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Periodic และการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

X
X