Book training classes

You can book a training class with us – webinar and live – in advance by yourself in a few simple steps.

1 Click on the list of available classes below and click “Book”

2 Fill in your information so we know you are coming.

You will receive an automatic reply from our system. Don’t worry!

The system will turn-off on every Wednesday at 16.00 each week

After you get an automatic email reply, the officer will call to confirm on Thursday around 9.30 – 17.00 in that week.

23nov9:00 am10:00 amการปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในโปรแกรม MAC-5เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม2 Guests are attending18 Spots remaining

23nov9:00 am10:00 amฝ่าย ITเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในงาน IT ที่ต้องทำในโปรแกรม MAC-52 Guests are attending18 Spots remaining

23nov10:10 am12:00 amการส่งรายการซื้อ-ขายไประบบแยกประเภท (Link GL แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ ส่งรายการซื้อ-ขายไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อย่างถูกต้อง6 Guests are attending14 Spots remaining

23nov10:10 am12:00 amการ Update Version และการเปลี่ยน Text Fileเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการ Update Version และการเปลี่ยน Text File อย่างถูกต้อง2 Guests are attending18 Spots remaining

23nov10:10 am12:00 amผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-54 Guests are attending16 Spots remaining

23nov1:10 pm4:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ การส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้องOne guest is attending19 Spots remaining

23nov1:10 pm3:00 pmการเปลี่ยนรหัสทั้งฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการเปลี่ยนรหัสทั้งฐานข้อมูล อย่างถูกต้อง2 Guests are attending18 Spots remaining

23nov1:10 pm3:00 amฝ่ายขายในประเทศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบขายในประเทศในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น การออกบิลขาย การเรียกรายงานการขายประจำวัน ตลอดจนถึงวิธีการเรียกดูรายงานการขายประจำเดือน3 Guests are attending17 Spots remaining

23nov3:10 pm4:00 pmฝ่ายขายต่างประเทศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบขายต่างประเทศในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น ขั้นตอนการบันทึกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น การออกบิลขาย การเรียกรายงานการขายประจำวัน ตลอดจนถึงวิธีการเรียกดูรายงานการขายประจำเดือนBe the first to RSVP20 Spots remaining

23nov3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Periodicเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Periodic และการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้น9 Guests are attending11 Spots remaining

30nov9:00 am12:00 amฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์รายงานเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ7 Guests are attending13 Spots remaining

30nov9:00 am12:00 amฝ่ายบัญชีลูกหนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบัญชีลูกหนี้ครบทุกขั้นตอน อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์รายงานลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 Guests are attending16 Spots remaining

30nov10:10 am12:00 amการส่งรายการซื้อ-ขายไประบบแยกประเภท (Link GL แบบ perpetual)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ ส่งรายการซื้อ-ขายไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อย่างถูกต้องOne guest is attending19 Spots remaining

30nov1:10 pm3:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ perpetual)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ การส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

30nov1:10 pm4:00 pmFeaturedฝ่ายการเงินจ่ายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ด้านจ่าย ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อแนะนำ ควรเข้าอบรมหัวข้อฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้มาก่อน, ควรเรียนต่อเนื่องกับหัวข้อฝ่ายการเงินรับ5 Guests are attending15 Spots remaining

30nov1:10 pm4:00 pmFeaturedฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ผู้เข้าการอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบจัดซื้อในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น ทั้งกระบวนการสั่งซื้อและการใช้รายงานที่ถูกต้อง5 Guests are attending15 Spots remaining

30nov3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Perpetualเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Perpetualและการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

X
X