Book training classes

You can book a training class with us – webinar and live – in advance by yourself in a few simple steps.

1 Click on the list of available classes below and click “Book”

2 Fill in your information so we know you are coming.

You will receive an automatic reply from our system. Don’t worry!

23feb9:00 am11:00 amCN และ Direct CNBe the first to RSVP20 Spots remaining

23feb9:00 am11:00 amFeaturedฝ่ายจัดซื้อสอนขั้นตอนการขอซื้อสินค้า การเรียกรายงาน ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่ถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

23feb9:00 am11:00 amADMIN การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานเป็นครอส์เรียนสำหรับผู้ที่เป็นคนดูแลการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน การตั้งตัวแปรระบบ การตั้งรหัสผ่านและสิทธิ Be the first to RSVP20 Spots remaining

23feb11:00 am12:00 amการกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดค่าเริ่มต้น และระบบควบคุมโปรแกรม Be the first to RSVP20 Spots remaining

23feb1:10 pm3:00 pmการเก็บสำรองข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการเก็บสำรองข้อมูลแบบทั้งหมด แบบบางส่วน แบบอัตโนมัติ Be the first to RSVP20 Spots remaining

23feb1:10 pm3:00 pmFeaturedบัญชีต้นทุนให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีต้นทุน บนโปรแกรม MAC-5 อย่างถูกต้อง One guest is attending19 Spots remaining

23feb2:10 pm4:00 pmADMIN การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานเป็นครอส์เรียนสำหรับผู้ที่เป็นคนดูแลการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจในการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน การตั้งตัวแปรระบบ การตั้งรหัสผ่านและสิทธิ Be the first to RSVP20 Spots remaining

23feb3:10 pm4:00 pmFeaturedการรับมือกับข้อมูลชำรุด และการปรับซ่อมฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้ในการรักษาความปลอดภัยและเก็บรักษาข้อมูล ปรับซ่อมฐานข้อมูลอย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

X
X