Book training classes

You can book a training class with us – webinar and live – in advance by yourself in a few simple steps.

1 Click on the list of available classes below and click “Book”

2 Fill in your information so we know you are coming.

You will receive an automatic reply from our system. Don’t worry!

The system will turn-off on every Wednesday at 16.00 each week

After you get an automatic email reply, the officer will call to confirm on Thursday around 9.30 – 17.00 in that week.

18jan9:00 am12:00 amฝ่ายคลังสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบคลังสินค้าในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมBe the first to RSVP20 Spots remaining

18jan9:00 am12:00 amฝ่ายบัญชีทั่วไปเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมึความรู้ความเข้าใจในการทำงานและประยุกต์ใช้งาน ในบัญชีทั่วไป บนโปรแกรม MAC-5 อย่างถูกต้อง4 Guests are attending16 Spots remaining

18jan9:00 am11:00 amAM PLUS [สิ่งสำคัญที่ต้องทำก่อนและหลังปิดบัญชี]เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้งานโปรแกรมต้องตรวจสอบก่อนที่จะทำการปิดรอบบัญชี เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการปิดบัญชีที่ถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

18jan11:10 am12:00 amการบำรุงรักษาฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาฐานข้อมูล MAC-5Be the first to RSVP20 Spots remaining

18jan1:10 pm4:00 pmฝ่ายผลิตเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานระบบผลิตในระบบโปรแกรม MAC 5 มากยิ่งขึ้น สอนขั้นตอนการตรวจสอบรายงานสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับขั้นตอนการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบไปผลิต และรับเข้าสินค้าที่ผลิตเสร็จ รับรู้วัสดุสิ้นเปลือง ณ. สินเดือน และตรวจสอบสต๊อกติดลบBe the first to RSVP20 Spots remaining

18jan1:10 pm4:00 pmFeaturedฝ่ายบัญชีต้นทุนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงาน ของฝ่ายบัญชีต้นทุน บนโปรแกรมMAC-5 ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

18jan1:10 pm4:00 pmการอัพเกรดโปรแกรม MAC-4 ขึ้น MAC-5 และการใช้งานพื้นฐาน MAC-4เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ในการยกยอดข้อมูล ระบบ ซื้อ ขาย สินค้าคงคลัง บัญชีแยกประเภท ที่ถูกต้อง รวมไปถึง การตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังยกยอดBe the first to RSVP20 Spots remaining

25jan9:00 am10:00 amการปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในโปรแกรม MAC-5เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกปรับหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มBe the first to RSVP20 Spots remaining

25jan9:00 am10:00 amการยื่นภาษีทาง Internetเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ ในการยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

25jan10:10 am12:00 amผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-5Be the first to RSVP20 Spots remaining

25jan10:10 am12:00 amการส่งรายการซื้อ-ขายไประบบแยกประเภท (Link GL แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการ ส่งรายการซื้อ-ขายไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

25jan1:10 pm3:00 pmการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน (Link Cost แบบ periodic)เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการแก้ไขปัญหาในการส่งข้อมูลต้นทุนไปยังระบบบัญชีแยกประเภทและการปิดบัญชีต้นทุน อย่างถูกต้องBe the first to RSVP20 Spots remaining

25jan1:10 pm4:00 pmฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจภาพรวมของระบบขายและการทำงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายอย่างถูกต้องในโปรแกรม MAC-5Be the first to RSVP20 Spots remaining

25jan3:10 pm4:00 pmการปิดบัญชีแบบ Periodicเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้จัดการบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการปิดบัญชีแบบ Periodic และการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมมากยิ่งขึ้นBe the first to RSVP20 Spots remaining

X
X