สัมมนาฟรีแบบออนไลน์ "การบันทึกเงินมัดจำแบบมืออาชีพ" [AM Plus] วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


สัมมนาฟรีแบบออนไลน์ หัวข้อ “การบันทึกเงินมัดจำแบบมืออาชีพ”


สำหรับลูกค้า AM Plus โดยเฉพาะ!


ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-11.00 น.


รายละเอียดหลักสูตร

เพื่อมุ่งหวังให้ท่านผู้ใช้งานโปรแกรม MAC ได้รับประโยชน์จากการใช้โปรแกรมมากขึ้น สามารถทำการตั้งหนี้เงินมัดจำ การตัดชำระหนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ส่วนของเงินมัดจำในโปรแกรมอย่างถูกต้อง


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานบัญชี, หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Related Post
X
X